Skip to main content

Notarispraktijk Den Beer Poortugael

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Notarispraktijk Den Beer Poortugael

 

Artikel 1

Toepassingsgebied

 1. Notarispraktijk Den Beer Poortugael is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die tot doel heeft het uitoefenen of doen uitoefenen van een notariele rechtpraktijk.
 2. Notarispraktijk Den Beer Poortugael is gevestigd aan de Tramstraat 35a te 5611 CN Eindhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 17105092.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Notarispraktijk Den Beer Poortugael aanvaarde opdrachten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Notarispraktijk Den Beer Poortugael, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De uitwerking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Notarispraktijk Den Beer Poortugael voert opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden of aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven.

 

Artikel 2

Zorgplicht

 1. Notarispraktijk Den Beer Poortugael zal zich inspannen de overeenkomst met de opdrachtgever met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal aan Notarispraktijk Den Beer Poortugael gevraagd en ongevraagd alle informatie verstrekken die van belang kan zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Notarispraktijk Den Beer Poortugael verstrekte informatie.
 2. Notarispraktijk Den Beer Poortugael is gerechtigd om derden in te schakelen bij de uitvoering van een opdracht, zo mogelijk in overleg met de opdrachtgever, waarbij Notarispraktijk Den Beer Poortugael de nodige zorgvuldigheid in acht zal nemen. Vermelde inschakeling geschiedt steeds voor rekening van de opdrachtgever. Voor eventuele tekortkomingen van deze derden is Notarispraktijk Den Beer Poortugael niet aansprakelijk.

 

Artikel 3

Aansprakelijkheid

 1. Zodra hij een mogelijke grond voor aansprakelijkheid van Notarispraktijk Den Beer Poortugael heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is de opdrachtgever gehouden om onverwijld, in ieder geval binnen één maand, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd het bestaan van deze aanspraak jegens Notarispraktijk Den Beer Poortugael, schriftelijk aan Notarispraktijk Den Beer Poortugael mede te delen op straffe van verval van recht. Iedere aanspraak jegens Notarispraktijk Den Beer Poortugael vervalt na twee jaar nadat de mededeling door de opdrachtgever is geschied, althans had behoren te geschieden, tenzij die aanspraak inmiddels bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. Notarispraktijk Den Beer Poortugael is niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever, zolang de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Notarispraktijk Den Beer Poortugael niet is nagekomen. Het recht van de opdrachtgever om de overeenkomst met Notarispraktijk Den Beer Poortugael te ontbinden is in een dergelijk geval uitgesloten.
 2. Notarispraktijk Den Beer Poortugael is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van Notarispraktijk Den Beer Poortugael gaat nooit verder dan het bepaalde in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde, zoals onrechtmatige daad. Anderen dan de opdrachtgever kunnen aan de overeenkomst en de (niet) uitvoering daarvan geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart Notarispraktijk Den Beer Poortugael voor alle mogelijke aanspraken van derden.
 3. Elke aansprakelijkheid van Notarispraktijk Den Beer Poortugael, ook voor het eventueel ten onrechte weigeren van een opdracht, is beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico. In de geldende beroeps- en gedragsregels, zoals die voor notarissen gelden, zijn minimum normen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen.
 4. Voormelde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook indien Notarispraktijk Den Beer Poortugael aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd, alsmede door schade veroorzaakt door computervirussen en door het onderscheppen van audio- en/of datatransmissies van telefoon, fax of e-mail.
 5. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden jegens Notarispraktijk Den Beer Poortugael, uit welken hoofde ook, vervallen in elk geval twaalf (12) maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Notarispraktijk Den Beer Poortugael aansprakelijk is.
 6. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is elke aansprakelijkheid beperkt tot het door Notarispraktijk Den Beer Poortugael in verband met de desbetreffende opdracht in rekening gebracht honorarium met een maximum van € 5.000,00.

 

Artikel 4

Tarieven

 1. Voor de uitvoering van de opdracht is de opdrachtgever een honorarium verschuldigd, te vermeerderen van voorschotten, (kantoor)kosten en omzetbelasting.
 2. Het honorarium wordt vastgesteld op basis van de bestede tijd vermenigvuldigd met het door Notarispraktijk Den Beer Poortugael gehanteerde uurtarief, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Notarispraktijk Den Beer Poortugael is gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven tussentijds te wijzigen. De wijziging geldt ook indien zij niet vooraf is meegedeeld. Notarispraktijk Den Beer Poortugael is steeds gerechtigd van de opdrachtgever een voorschot op het honorarium te ontvangen.
 4. Het niet-weersproken in ontvangst nemen van een door Notarispraktijk Den Beer Poortugael op verzoek van de opdrachtgever opgemaakte (concept)-akte impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht onder toepassing van de onderhavige algemene voorwaarden.
 5. Ook werkzaamheden die verricht worden zonder dat deze uitdrukkelijk gaan leiden tot een notariële akte, vallen onder de opdracht. Notarispraktijk Den Beer Poortugael is bevoegd ter zake van die werkzaamheden, alsmede na een ingetrokken opdracht te declareren op basis van een door Notarispraktijk Den Beer Poortugael en eventuele derden aan de opdracht bestede tijd. Kosten en voorschotten moeten altijd door de opdrachtgever worden vergoed.
 6. Notarispraktijk Den Beer Poortugael is bevoegd tussentijds (maandelijks) te declareren. Tevens kan Notarispraktijk Den Beer Poortugael van de opdrachtgever verlangen dat voorafgaand aan het passeren van de akte (een tussentijdse) betaling van de kosten (honorarium en eventuele voorschotten) plaatsvindt en/of ter betaling een onherroepelijke machtiging tot eenmalige incasso wordt verleend.
 7. Notarispraktijk Den Beer Poortugael licht de cliënten tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van haar inschakeling, uitsluitend voor zover het betreft haar honorarium alsmede de kosten en voorschotten die behoren bij de door Notarispraktijk Den Beer Poortugael op te maken akte dan wel te leveren dienst. Notarispraktijk Den Beer Poortugael deelt tijdig aan de cliënten mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken. Notarispraktijk Den Beer Poortugael mag de kosten van haar werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de cliënt.

 

Artikel 5

Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege (dat wil zeggen: zonder dat enige aanmaning of nadere ingebrekestelling vereist is) in verzuim is. Ingeval van verzuim is de opdrachtgever over het factuurbedrag of het niet betaalde gedeelte daarvan een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand, te rekenen vanaf de vervaldatum tot de datum van betaling. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van het niet betaalde gedeelte van de factuurbedragen (inclusief BTW). Indien Notarispraktijk Den Beer Poortugael haar vordering in een gerechtelijke procedure (arbitrage en bindend advies daaronder begrepen) aanhangig heeft gemaakt, is de opdrachtgever gehouden om de met deze procedure gemoeide werkelijke kosten te vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten, procesgemachtigden, alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde honorarium en vastrecht, ook indien deze een eventuele proceskostenvergoeding op grond van artikel 237 en verder van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan. Deze vergoeding van de kosten zal steeds, zodra (interne of externe) juridische bijstand door Notarispraktijk Den Beer Poortugael is ingeroepen respectievelijk door Notarispraktijk Den Beer Poortugael incassomaatregelen worden genomen, zonder dat enige nadere vorm van bewijs nodig si, in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn.
 2. Indien twee of meer personen tezamen een opdracht hebben verstrekt, zijn zij ieder hoofdelijk gehouden om de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst van opdracht met Notarispraktijk Den Beer Poortugael na te komen.
 3. Indien een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, is deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota ten namen van de rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de natuurlijke persoon.

 

Artikel 6

Toepassing Wwft

 1. Bij de uitvoering van de opdracht zal Notarispraktijk Den Beer Poortugael onder meer het bepaalde in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: “Wwft”) in acht nemen. In verband hiermee is Notarispraktijk Den Beer Poortugael verplicht om haar opdrachtgever te identificeren en te verifiëren. Tevens kan Notarispraktijk Den Beer Poortugael in verband met gemelde wet verplicht zijn om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden. Volgens de wet mag Notarispraktijk Den Beer Poortugael haar opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen. Notarispraktijk Den Beer Poortugael zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die de opdrachtgever heeft geleden, lijdt of zal lijden als gevolg van een ten onrechte gedane melding in het kader van de Wwft, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Notarispraktijk Den Beer Poortugael.
 2. Door het verstrekken van de opdracht bevestigt de opdrachtgever dat hij bekend is met voormelde uit de Wwft voortvloeiende verplichtingen en verleent hij voor zover noodzakelijk toestemming aan Notarispraktijk Den Beer Poortugael voor de uitvoering van de benodigde handelingen.

 

Artikel 7

Derdengelden

 1. In het kader van de uitvoering van de opdracht zal Notarispraktijk Den Beer Poortugael mogelijk gelden van de opdrachtgever of derden ontvangen. Notarispraktijk Den Beer Poortugael zal deze gelden onderbrengen bij één of meer door Notarispraktijk Den Beer Poortugael gekozen banken. Notarispraktijk Den Beer Poortugael zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de niet nakoming van de verplichtingen van de desbetreffende bank.
 2. Bij de ontvangst van gelden is Notarispraktijk Den Beer Poortugael onder meer gebonden aan het Reglement contanten. Notarispraktijk Den Beer Poortugael mag bedragen van € 15.000,00 of meer niet in contanten in ontvangst nemen. Notarispraktijk Den Beer Poortugael behoudt zich het recht om voor in alle gevallen betaling van gelden in contanten te weigeren. In geval van betaling in contanten van bedragen groter dan € 1.000,00 is Notarispraktijk Den Beer Poortugael bevoegd de door de bank berekende afstortkosten aan de opdrachtgever door te berekenen. Bij de uitbetaling van gelden is Notarispraktijk Den Beer Poortugael onder meer gebonden aan de Beleidregel beperking uitbetaling van gelden aan derden of daarvoor in de plaats tredende regelgeving. Notarispraktijk Den Beer Poortugael is uit dien hoofde in beginsel verplicht en/of behoudt zich het recht voor alleen gelden uit te betalen aan degene die als partij optreedt bij de akte en aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd en geen andere betalingen namens en/of ten behoeve van die partij of een derde te verrichten.

 

Artikel 8

Overige bepalingen

 1. Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkheidsstelling is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse recht of de Geschillencommissie bevoegd.
 2. Niet alleen Notarispraktijk Den Beer Poortugael, maar ook personen -zowel zij die op enigerlei wijze aan Notarispraktijk Den Beer Poortugael zijn verbonden als derden- die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 3. Een vordering op Notarispraktijk Den Beer Poortugael kan niet worden overdragen of verpand.
 4. De (kandidaat-)notaris(sen) verbonden aan Notarispraktijk Den Beer Poortugael zijn lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (hierna: KNB).
 5. Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.
 6. Notarispraktijk Den Beer Poortugael houdt zich aan alle beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels zijn te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is terug te vinden op ww.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.
 7. Door het verstrekken van een opdracht verklaart opdrachtgever akkoord te zijn deze algemene voorwaarden.

Meer weten?

Vraag dan nu informatie aan

Vacatures

Notarieel medewerker / Notarisklerk

Wij zijn op zoek naar een NOTARIEEL MEDEWERKER / NOTARISKLERK bij voorkeur met enige werkerv...

Contact

U kunt op de volgende manieren in contact komen met ons kantoor:

Telefoon:  040 - 219 84 00
E-mail:

Bezoekadres:
Tramstraat 35A 
5611 CN Eindhoven


© Notariskantoor Den Beer Poortugael - Website: Van Dongen Design - Inloggen